Tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào?

I. Tuổi Ất Sửu yêu tuổi nào thì hợp


TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn)

1. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần
Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi
ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly)

2. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

3. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất
Chồng lớn hơn