Hoàn ngọc-cây thuốc quý

 

Cây hoàn ngọc hay nhật nguyệt

(Nguyên bản