Quy chế mạng xã hội
Quy định và quy trình về giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về nội dung trên mạng xã hội PhunuNet

A. Các loại hình nội dung được phép chia sẻ và không được phép chia sẻ trên PhunuNet

PhunuNet hoạt động theo mô hình mạng xã hội – truyền thông xã hội. Theo đó, các loại hình nội dung trên mạng xã hội PhunuNet (thông tin cập nhật, tin nhắn, tin tức, chủ đề thảo luận diễn đàn, hỏi đáp, đường link… và các loại hình nội dung số khác) được gọi là nội dung xã hội, nội dung người dùng tạo ra (Social Content, User Generated Content – UGC) do thành viên, cộng tác viên, chuyên gia, biên tập viên v.v… chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ và tôn trọng các quy định của pháp luật hiện hành liên quan (Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật Thương mại, Luật cạnh tranh, Bản quyền tác giả và nội dung v.v…).

Các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội PhunuNet cần tuân thủ theo Điều 6, Nghị định 97-2008-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

B. Trách nhiệm của người sử dụng và thành viên mạng xã hội PhunuNet

Các thành viên và chủ thể tham gia chia sẻ nội dung trên mạng xã hội PhunuNet cần tuân thủ quy chế hoạt động của PhunuNet. Ngoài ra, các thành viên cũng cần tuân thủ Điều 12, Nghị định 97-2008-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet như sau.

Điều 12. Người sử dụng dịch vụ Internet

1. Người sử dụng dịch vụ Internet là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet hoặc với đại lý Internet để sử dụng dịch vụ Internet.

2. Người sử dụng dịch vụ Internet có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Được sử dụng tất cả các dịch vụ Internet, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đã giao kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc đại lý Internet;

c. Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật

d. Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân, hệ thống thiết bị của mình và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin;

đ. Không được cung cấp dịch vụ cho công cộng và kinh doanh lại các dịch vụ Internet.

C. Trách nhiệm của mạng xã hội PhunuNet về các nội dung thông tin được chia sẻ trên PhunuNet

Mạng xã hội PhunuNet có trách nhiệm xử lý các thắc mắc, khiếu nại về nội dung trên mạng xã hội PhunuNet khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh từ người sử dụng hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý theo Điều 7, Thông tư 14-2010-TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, cụ thể như sau:

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

1. Xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của doanh nghiệp, bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Xây dựng quy trình quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về các thành viên tham gia phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý.

3. Có biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý để chủ động thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Điều 4 Thông tư này ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người sử dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung thông tin vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

6. Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

D. Quy trình giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội PhunuNet

Trường hợp quý cơ quan quản lý, người sử dụng hoặc người đọc phát hiện các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội PhunuNet có dấu hiệu vi phạm thuộc diện 4 nhóm vi phạm được nêu rõ trong Phần A nói trên (Điều 6, Nghị định 97-2008-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet) xin vui lòng phản ánh và gửi thông tin cho Ban quản trị PhunuNet theo các cách sau:

1) Gửi đường link vi phạm về địa chỉ email: content@phununet.com
2) Gọi điện thoại tới số điện thoại của PhunuNet trong giờ hành chính để thông báo về vi phạm: (04) 3 944 8221
3) Gửi thư thắc mắc, khiếu nại về địa chỉ:
Văn phòng giao dịch và chăm sóc khách hàng PhunuNet
Phòng 302, Tòa nhà 3B Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các khiếu nại của quý cơ quan, người sử dụng và độc giả sẽ được chúng tôi xử lý và hồi đáp trong vòng 24h đến 3 ngày với chi tiết cụ thể như sau:

TT Loại hình vi phạm về nội dung theo Nghị định 97-2008-CP Trình tự giải quyết của mạng xã hội PhunuNet
1A Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
1) Xóa bỏ nội dung vi phạm ngay lập tức
2) Khóa tài khoản thành viên
3) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật
1B Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; 1) Xóa bỏ nội dung vi phạm ngay lập tức
2) Khóa tài khoản thành viên
3) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật
1C Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; 1) Kiểm tra nội dung khiếu nại và tiến hành xóa nội dung vi phạm
2) Thông báo thắc mắc, khiếu nại của người khiếu nại tới thành viên vi phạm nội dung
3) Chuyển thông tin thành viên tới người khiếu nại để các bên xử lý theo pháp luật
4) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
1D Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 1) Kiểm tra nội dung khiếu nại và tiến hành xóa nội dung vi phạm
2) Thông báo thắc mắc, khiếu nại của người khiếu nại tới thành viên vi phạm nội dung
3) Chuyển thông tin thành viên vi phạm tới người khiếu nại để các bên xử lý theo pháp luật
4) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
2 Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 1) Khóa tài khoản thành viên
2) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật
3 Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet. 1) Khóa tài khoản thành viên
2) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật
4 Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin. 1) Xóa bỏ nội dung vi phạm ngay lập tức
2) Khóa tài khoản thành viên
3) Chuyển thông tin thành viên tới cơ quan quản lý nhà nước liên quan để xử lý theo pháp luật

Ngoài ra, mạng xã hội PhunuNet đã và đang xin phép các đối tác nội dung cho người dùng PhunuNet được phép chia sẻ các loại hình nội dung số có bản quyền trên PhunuNet (tin tức, âm nhạc, nội dung số v.v…). Trường hợp các nội dung chia sẻ trong mục Loan tin, Tin tức cập nhật, Nội dung số (file, nhạc, phim…) v.v.. được người sử dụng lấy từ các trang báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các nguồn nội dung số mà vi phạm bản quyền tác giả song PhunuNet chưa kiểm soát hết được, xin vui lòng thông báo để Ban quản trị PhunuNet tiến hành xin phép bản quyền hoặc xóa bỏ nội dung theo yêu cầu.

Ban quản trị PhunuNet xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ các quý cơ quan, người sử dụng và bạn đọc để PhunuNet phát triển lành mạnh và thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu chia sẻ, sử dụng và gia tăng giá trị cho các thông tin phục vụ cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên PhunuNet.

Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên Phununet.com

1. Về tài khoản sử dụng (account): Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số Chứng minh nhân dân… Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dung làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có thẩm quyền đình chỉ tạm thời để xác min hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của bạn và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mật khẩu của tài khoản (account password): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người dung sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập khi tham gia đặt câu hỏi hoặc trả lời tại website. Người dùng có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, VOG sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh.

3. Hồ sơ người dùng (Profile): Với một tài khoản bạn có thể đặt câu hỏi và trả lời theo nguyên tắc đã được công bố trên website.

4. Nghiêm cấm: 1- Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97.
2- Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.
3- Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại điều 31, Điều 38 Bộ luật dân sự.
4- Tạo thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; Thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
5- Sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
6- Miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn, đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn, cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Những điều vi phạm điều 4 của quy chế này đều bị khóa tài khoản, xóa quyền sử dụng trên trang Phununet.com và các sản phẩm khác của VOG, đồng thời những thông tin về các cá nhân liên quan sẽ được báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

5. Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào các dữ liệu của hệ thống cũng như hệ thống máy chủ.

6. Khi phát hiện ra lỗi của website, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng 043.9448221 hoặc qua website www.phununet.com

7. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

8. Khi tiếp xúc với người dùng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa nào đối với người dùng khác.

9. Tuyệt đối nghiệm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

10. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.

11. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, VOG có quyền sử dụng thông tin của bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Pháp luật.

12. Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm hoặc do thiên tai… người dùng phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

13. VOG có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

14. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn cơ thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

15. Tuyệt đối không hỏi đáp, bàn luận về các vấn đề chính trị.

16. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các thành viên dưới bất cứ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

17. VOG hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch trong diễn đàn, rao vặt. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hay khiếu nại nào liên quan tới việc mua bán, trao đổi trong hệ thống.

18. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

19. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

20. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với người dùng cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

21. VOG có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên website cũng như diễn đàn.

22. VOG có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VOG sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

23. VOG có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VOG trong một năm tính từ lần sử dụng cuối cùng../.