Bầu Giáo hoàng - Kỳ 2: Gian nan chức chủ chăn - Cuộc sống hôm nay