E mang thai đươc 3thang 14ngay,đa biet con gai hay trai chua a?

Trả lời câu hỏi trên:

Câu hỏi cùng chủ đề